Autor: Kredyt Inkaso 2015-01-27

Dlaczego warto zawrzeć ugodę z wierzycielem?

Ugoda z wierzycielem to sposób na to, żeby wyjść z trudnej sytuacji związanej z nieuregulowanymi zobowiązaniami finansowymi. Ten rodzaj umowy zakłada, że obie strony idą na ustępstwa, by rozwiązać problem. Dlaczego warto dążyć do ugody z wierzycielem?

Dlaczego warto zawrzeć ugodę z wierzycielem?


Ugoda z wierzycielem to sposób na to, żeby wyjść z trudnej sytuacji związanej z nieuregulowanymi zobowiązaniami finansowymi. Ten rodzaj umowy zakłada, że obie strony idą na ustępstwa, by rozwiązać problem. Dlaczego warto dążyć do ugody z wierzycielem?

Ugoda to polubowna forma rozwiązywania sporów. Zakłada zgodę i chęć obu stron do modyfikacji warunków zobowiązania, z którego osoba zadłużona nie jest w stanie się wywiązywać. Najczęściej zawierane ugody dotyczą niespłacanych terminowo pożyczek i kredytów, rachunków za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i inne media, zaległości w opłatach za dzierżawę nieruchomości, a w przypadku przedsiębiorstw – także nieopłaconych faktur za wykonane usługi.

Dążenie do ugody

Zgodnie z prawem forma ugody jest dowolna i w wielu codziennych sytuacjach renegocjujemy warunki krótkoterminowych zobowiązań ustnie. Jednak w relacjach z instytucjami finansowymi, kancelariami prawnymi czy urzędami państwowymi dobra praktyka nakazuje sformalizowanie ugody na piśmie.

Punktem wyjścia przy tworzeniu ugody powinno być za każdym razem dokładne ustalenie, jaka jest przyczyna i szczegóły sporu między wierzycielem a osobą zadłużoną. Przede wszystkim należy ustalić, jaka jest kwota wierzytelności i z czego się ona składa, do jakiej umowy się odnosi i dlaczego ta umowa nie jest realizowana zgodnie z jej oryginalnymi zapisami. W ugodzie należy także określić, na jakim etapie jest dochodzenie przez wierzyciela swoich praw.

Dlaczego warto zawrzeć ugodę z wierzycielem?

Ugoda to łagodniejszy i tańszy sposób rozwiązania sporu zarówno dla wierzyciela, jak i osoby zadłużonej. Wierzyciel jest zainteresowany odzyskaniem swoich należności i ma w swoim repertuarze kilka różnych narzędzi służących do egzekwowania swoich praw. Metody polegające na przekazaniu sprawy do sądu czy komornika, albo odsprzedaniu długu firmie specjalizującej się w windykacji, oznaczają dla niego dodatkową pracę, dodatkowe koszty oraz dodatkowe ryzyko. Jeśli nie będzie innego wyjścia, na pewno z tych metod skorzysta, ponieważ zależy mu na odzyskaniu pieniędzy.

Ale zanim do tego dojdzie, będzie otwarty na dialog z osobą zadłużoną. Efektem takiego dialogu może być ugoda modyfikująca warunki oryginalnej umowy. W jaki sposób? Może być to rozłożenie płatności na dłuższy okres i mniejsze raty, umorzenie części odsetek lub innych kosztów. Rozwiązaniem może być także wprowadzenie nowych obowiązków lub dodatkowego zabezpieczenia. Jeśli dochodzenie swoich praw przez wierzyciela jest już na bardziej zaawansowanym etapie, ugoda z nim może spowodować wstrzymanie egzekucji komorniczej.

Lepszy dialog niż sądowy spór

Dla osoby zadłużonej taka ugodowa renegocjacja warunków spłaty zadłużenia jest również korzystniejsza niż spór sądowy z instytucją finansową lub profesjonalną kancelarią prawną czy też przejęcie sprawy przez komornika sądowego. Wierzyciele potrafią być elastyczni, jeśli chodzi o dostosowanie się do aktualnej sytuacji życiowej i finansowej osoby zadłużonej pod warunkiem, że jest ona gotowa na uczciwy dialog. Co ważne – z zapisów ugody z wierzycielem należy się wywiązywać, ponieważ to również jest umowa wiążąca wierzyciela i osobę zadłużoną. Ugoda nie jest więc sposobem na pozbycie się zobowiązania, tylko na renegocjację warunków jego spłaty.

Jak to może wyglądać w praktyce? Pan Maciej nie spłaca od siedmiu miesięcy raty kredytu konsolidacyjnego w banku, ponieważ ma kłopoty z płynnością finansową. Po kilku nieudanych próbach wezwania osoby zadłużonej do zapłaty bank sprzedaje wierzytelność firmie windykacyjnej. Ta rozpoczyna proces windykacji wierzytelności. Pan Maciej kontaktuje się z nowym właścicielem jego długu i po rozmowie decyduje się zawrzeć ugodę z wierzycielem, która zakłada jednorazową spłatę 10% należności, warunkowe umorzenie ustawowych odsetek oraz rozłożenie reszty zadłużenia na dwadzieścia cztery raty.

Podsumowując, ugodę z wierzycielem zawiera się z myślą, aby wilk był syty i owca cała. To polubowne rozwiązanie sporu dotyczącego zaległych należności finansowych, które dla obu stron jest korzystniejsze niż np. spór sądowy.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R