Autor: Kredyt Inkaso 2015-02-10

Zasady dziedziczenia, czyli spłata długów spadkodawcy

Spadek to nie zawsze wyłącznie korzyści. Jeśli zmarły pozostawia po sobie niespłacone zobowiązania kredytowe, spadkobiercy muszą zdecydować się, w jaki sposób chcą odziedziczyć długi. Są trzy możliwości

Zasady dziedziczenia, czyli spłata długów spadkodawcy


Spadek to nie zawsze wyłącznie korzyści. Jeśli zmarły pozostawia po sobie niespłacone zobowiązania kredytowe, spadkobiercy muszą zdecydować się, w jaki sposób chcą odziedziczyć długi. Są trzy możliwości

Spadkobiercy mają sześć miesięcy, licząc od dnia, gdy dowiedzieli się o tytule swojego powołania do dziedziczenia. Mogą spadek odrzucić, przyjąć go bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzw. przejęcie proste) lub przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (tzw. przejęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

Odrzucenie spadku obciążonego długami

Pierwsza możliwość, którą mogą rozważyć spadkobiercy majątku obciążonego długami (np. po zadłużonej działalności gospodarczej czy kredytach konsumpcyjnych), to odrzucenie spadku. Każdy spadkobierca ma na to sześć miesięcy. Jeśli do tego czasu nie nastąpi odrzucenie, spadek przyjmowany jest automatycznie (co do zasady bez ograniczenia odpowiedzialności za długi).

Nie można odrzucić wyłącznie długów spadkodawcy, a przyjąć jego aktywów. Odrzucenie dotyczy całości majątku z danego tytułu. Jest to więc korzystne rozwiązanie wówczas, gdy wartość długów do spłaty przewyższa wartość aktywów, obciążając finanse spadkobierców.

Problem z odrzuceniem spadku obciążonego długami polega na tym, że problem nie znika. Spadek np. po ojcu, po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku przez jego syna, przechodzi w części odrzuconej na tzw. zstępnych, czyli kolejne pokolenie, najpierw dzieci, potem często również na wnuki itd. Spadek może również w pewnych przypadkach powędrować do krewnych z linii bocznej, np. rodzeństwa, ich dzieci itd. Gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą zadłużony spadek, spłata długu przechodzi na gminę lub na Skarb Państwa. Ale w praktyce wierzyciele mogą starać się przed sądem o uznanie odrzucenia za bezskuteczne i ochronę swoich interesów.

Spłata długów nawet z prywatnych środków

Druga możliwość to przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Jest to domyślna forma dziedziczenia zobowiązań finansowych – jeśli w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania informacji o tytule swojego powołania do dziedziczenia nie podejmiemy innej decyzji, staniemy się właścicielami wszystkich jego aktywów i pasywów (długów).

W tej sytuacji odpowiadamy za odziedziczone długi do wysokości naszego prywatnego majątku. Innymi słowy – nawet jeśli po spieniężeniu majątku spadkodawcy nie uda nam się uregulować jego wszystkich zobowiązań, będziemy je musieli spłacić z własnych pieniędzy. Z punktu widzenia spadkobiercy jest to zdecydowanie najmniej korzystna forma dziedziczenia, szczególnie jeśli wartość zobowiązań spadkodawcy wyraźnie przekracza wartość jego aktywów.

Spłata długów z masy spadkowej

Trzecia możliwość to przejęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, czyli z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Ta ścieżka prawna pozwala na wzięcie odpowiedzialności za wierzytelności spadkodawcy wyłącznie do wysokości dziedziczonego po nim majątku i wyraźne oddzielenie ich od prywatnego majątku. Podobnie jak w przypadku odrzucenia spadku mamy sześć miesięcy od dnia otrzymania informacji o tytule swojego powołania do dziedziczenia, żeby podjąć decyzję o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza to najbezpieczniejszy sposób przyjmowania spadku, szczególnie jeśli nie jesteśmy do końca pewni, co się na niego składa (np. ile wynoszą długi, a ile aktywa). Wybierając ten tryb dziedziczenia, możemy być pewni, że spłata długów spadkodawcy nie obciąży naszego budżetu i nie przejdzie w całości na bliższą i dalszą rodzinę.

Kiedy i gdzie składa się oświadczenie o odrzuceniu spadku lub jego przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza? W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem lub przed notariuszem.

 ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R