Autor: 2015-11-12

Słowniczek. Co to jest postępowanie nakazowe, uproszczone i upominawcze?

W przypadku długów do 10 tys. zł stosowane jest najczęściej postępowanie uproszczone. Chcąc dochodzić roszczeń pieniężnych w szybkim tempie skuteczne jest postępowanie upominawcze. Z kolei postępowanie nakazowe wymaga solidnej dokumentacji i może pomóc odzyskać spore długi.

Słowniczek. Co to jest postępowanie nakazowe, uproszczone i upominawcze?


W przypadku długów do 10 tys. zł stosowane jest najczęściej postępowanie uproszczone. Chcąc dochodzić roszczeń pieniężnych w szybkim tempie skuteczne jest postępowanie upominawcze. Z kolei postępowanie nakazowe wymaga solidnej dokumentacji i może pomóc odzyskać spore długi.

W momencie w którym ktoś nie opłacił czynszu za wynajmowane mieszkanie albo zalega nam z wypłatą wynagrodzenia możemy dochodzić swoich praw w sądzie. Jest kilka rodzajów postępowań, o których warto wiedzieć.

Postępowanie nakazowe

Jaki dług można odzyskać? Roszczenie może dotyczyć pieniędzy albo świadczenia rzeczy zamiennych.

W jaki sposób? W postępowaniu nakazowym spór rozstrzygany jest przez sąd na podstawie załączonych dokumentów. Oznacza to, że żadna ze stron (ani pozwany, ani powód) nie muszą stawić się w sądzie. Takie postępowanie kończy się wydaniem nakazu zapłaty.

Aby doszło do takiego finału osoba musi wnieść pozew zawierający pisemny wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym.

Ponadto należy przedstawić jeden z dokumentów takich jak np.:

>> dokument urzędowy,

>> zaakceptowany przez dłużnika rachunek,

>> wezwanie do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,

>> zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank obsługujący jego rachunek, z powodu braku środków na koncie,

>> weksel, czek, warrant, rewers.

Postępowanie nakazowe oznacza opłatę w wysokości  25 proc. opłaty w postępowaniu zwyczajnym. Czyli, skoro w postępowaniu zwyczajnym wynosi ona co do zasady 5 proc. wartości przedmiotu sporu, to w postępowaniu nakazowym należy ją podzielić przez cztery.

Postępowanie uproszczone

Jaki dług można odzyskać? Już po nazwie można wnosić, że jest to postępowanie stosowane w mniej skomplikowanych sprawach i dotyczące niewygórowanych kwot. W postępowaniu uproszczonym są rozpatrywane sprawy, w których:

>> wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, a roszczenia te wynikają z umów,

>> wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł, a roszczenia te wynikają rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej,

>> spór dotyczy zaległości za czynsz i opłat wobec osoby wynajmującej mieszkanie oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni  mieszkaniowej; w obu przypadkach nie ma znaczenia wartość sporu.  

Co ważne pozew może dotyczyć tylko jednej sprawy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której roszczenia wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

W jaki sposób? Chcąc wnieść pozew potrzebny jest do tego specjalny urzędowy formularz. Można go znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (bip.ms.gov.pl, po prawej stronie w zakładce „formularze”)  albo można go pobrać w sądzie już w papierowej wersji. Wnosząc sprawę należy liczyć się z opłatami. W postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą uzależnioną od wartości sporu.

>> przy roszczeniu do 2 tys.  zł – opłata to 30 zł,

>> od 2 tys. zł do 5 tys. zł – 100 zł,

>> od 5 tys. zł do 7.5 tys. zł – 250 zł,

>> od ponad 7.5 tys. zł -  300 zł.

Postępowanie upominawcze

Jaki dług można odzyskać? Postępowanie upominawcze w założeniu pozwala na szybsze dochodzenie roszczeń pieniężnych.

W jaki sposób? Postępowanie upominawcze polega na tym, że osoba która chce odzyskać dług musi wnieść sprawę do sądu, a sąd w tym postępowaniu - jeśli uzna roszczenia za zasadne – może wydać nakaz spłaty. Nakaz zostanie wydany jeśli roszczenie będzie oczywiście zasadne oraz przytoczone okoliczności nie będą budziły wątpliwości a poza tym znane będzie miejsce pobytu dłużnika lub możliwe będzie doręczenie mu nakazu w kraju. Po tym jak zostanie wydany nakaz zapłaty dłużnik ma dwa tygodnie na ewentualne wniesienie sprzeciwu. Jeśli dłużnik tego nie zrobi taki nakaz staje się prawomocny. Wówczas wierzyciele mogą rozpocząć starania odzyskania zaległych kwot. 

W postępowaniu upominawczym pobierana jest opłatę od pozwu w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R