Autor: 2014-01-31

Bądź spokojny o dane osobowe w procesie windykacji

Sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej jest dość powszechna szczególnie wśród firm z sektora usług. Wymaga to przekazania nabywcy informacji o danych osobowych dłużnika. Czy jest to możliwe bez zgody dłużnika? Czy dłużnik powinien wcześniej zostać poinformowany, że jego dług zostanie sprzedany firmie windykacyjnej?

Bądź spokojny o dane osobowe w procesie windykacji


Sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej jest dość powszechna szczególnie wśród firm z sektora usług. Wymaga to przekazania nabywcy informacji o danych osobowych dłużnika. Czy jest to możliwe bez zgody dłużnika? Czy dłużnik powinien wcześniej zostać poinformowany, że jego dług zostanie sprzedany firmie windykacyjnej?

Zgodnie z brzmieniem ustawy: „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.” Zatem odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta. Skoro bez zgody dłużnika można sprzedać przysługującą wobec niego wierzytelność, można też przekazać jego dane osobowe nabywcy wierzytelności – w tym przypadku jest to firma windykacyjna. Co zatem z ochroną danych osobowych i możliwością ich przetwarzania? Jeśli wierzyciel sprzedaje dług windykatorowi, to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczyły.

Windykacja wierzytelności powinna być prowadzona z dbałością o interesy wierzycieli ale też z poszanowaniem praw dłużników. Zatem jeśli wezwanie dłużnika do zapłaty wymaga wysłania korespondencji, to na kopercie firma windykacyjna może umieścić jedynie dane osobowe dłużnika – tylko te, które potrzebne są, aby list dotarł do odpowiedniej osoby. Pieczęci na kopercie typu: „ wezwanie do zapłaty ”, „windykacja”, „Dłużnik Jan Nowak” są niedozwolone. Windykator dane osobowe dłużnika może wykorzystać tylko i wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w umowie z wierzycielem. Windykator dane osobowe dłużnika może wykorzystać tylko i wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w umowie z wierzycielem tj. niezbędnym do realizowania swoich praw wynikających z cesji wierzytelności.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R