Autor: 2014-03-28

Rozłożenie długu na raty

Osoba zaciągająca dług ma obowiązek spłacenia go na zasadach zawartych w umowie czy ustalonych ustnie. Jeśli istnieją przeszkody, by wypełnić zobowiązanie, wówczas dłużnik powinien zwrócić się do wierzyciela z prośbą o zmianę warunków spłaty. Jeśli dłużnik nie oddaje długu z powodu trudności finansowych lub z premedytacją uchyla się od płacenia, może być pewien, że wierzyciel upomni się o swoje pieniądze.

Rozłożenie długu na raty


Osoba zaciągająca dług ma obowiązek spłacenia go na zasadach zawartych w umowie czy ustalonych ustnie. Jeśli istnieją przeszkody, by wypełnić zobowiązanie, wówczas dłużnik powinien zwrócić się do wierzyciela z prośbą o zmianę warunków spłaty. Jeśli dłużnik nie oddaje długu z powodu trudności finansowych lub z premedytacją uchyla się od płacenia, może być pewien, że wierzyciel upomni się o swoje pieniądze.

By nie pogarszać swojej sytuacji i nie wpędzać się w kolejne kłopoty  (windykacja, sąd, komornik, zwiększanie odsetek, opłaty sądowe i komornicze), dłużnik powinien polubownie załatwić sprawę. Ponieważ wierzycielowi zależy na odzyskaniu wierzytelności, może pójść na pewne odstępstwa. Bez względu na to, czy walkę o odzyskanie długu prowadzi sam wierzyciel czy w jego imieniu windykator, możliwe jest zawarcie porozumienia. Dłużnik proponuje warunki spłaty, biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe, wierzyciel przedstawia swoje wymagania. W wyniku negocjacji zostaje między stronami podpisana umowa, której obydwie strony zobowiązują się przestrzegać.

W wyniku umowy spłata długu może być odwleczona w czasie lub odbywać się w ratach. Zdarza się, że wierzyciel rezygnuje z należnych odsetek, gdy sytuacja finansowa dłużnika jest fatalna. Wierzyciel woli stracić mniejszą kwotę niż egzekwować zobowiązania przed sądem, bo nawet orzeczenie sądu nie daje gwarancji na odzyskanie pieniędzy, gdy dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem i nie ma dochodów.

Rozłożenie długu na raty

Często wybieranym rozwiązaniem jest spłata długu na raty. Jest to korzystne zarówno dla dłużnika (pieniądze na raty łatwiej uzyskać niż zdobyć jednorazowo wysoką kwotę) i dla wierzyciela (lepiej odzyskać należność spłacaną w niskich kwotach przez dłuższy czas niż nie odzyskać w ogóle lub upominać się przed sądem). Wysokość rat ustalana jest w wyniku negocjacji pomiędzy wierzycielem (lub windykatorem) i dłużnikiem. Ich wysokość nie powinna przekraczać możliwości osoby zadłużonej. W przeciwnym wypadku nie będą wpłacane regularnie lub dłużnik zerwie umowę i  będzie się uchylał od spłaty zobowiązań. Żeby jednak zmobilizować osobę zadłużoną do jak najszybszej spłaty, umowa zwykle przewiduje odsetki ustawowe. Im szybciej dług zostanie spłacony, tym niższa suma odsetek.

Jeśli dłużnik nie jest w stanie wpłacić kolejnej raty w terminie, powinien skontaktować się z wierzycielem czy windykatorem, zobowiązując się do wpłaty w kolejnym ustalonym terminie. Za zwłokę naliczane są odsetki, jeśli przewiduje to umowa. Dłużnik nie powinien też samowolnie zmniejszać wysokości raty bez zgody wierzyciela.

Unikanie kontaktu w przypadku trudności w spłacie powoduje zerwanie polubownej umowy i przekazanie sprawy na dalszy etap postępowania, czyli złożeniu wniosku do sądu.

Kto rozkłada dług na raty?

O warunkach ugody decyduje wierzyciel lub windykator, któremu zostało zlecone odzyskanie długu. Takie porozumienie zapada zwykle na etapie windykacji polubownej. Zdarza się jednak, że dłużnik decyduje się na ugodę dopiero na etapie egzekucji komorniczej. Komornik może zawiesić egzekucję majątku osoby zadłużonej, gdy wierzyciel wystąpi do komornika z takim wnioskiem. Wniosek może też dotyczyć ograniczenia egzekucji.  Jest to zwykle skutek działania dłużnika, który dopiero wtedy podejmuje się spłaty zobowiązań.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R