Autor: 2014-04-14

Wierzyciel wtórny - kto to?

Osoba, której jesteśmy winni pieniądze, nazywana jest wierzycielem. Zgodnie z kodeksem cywilnym, osoba taka ma prawo zażądać uregulowania długu, stosując do tego różne narzędzia. Coraz częściej jednak słyszy się o tak zwanych wierzycielach wtórnych. Spróbujmy spojrzeć bliżej na to pojęcie i wyjaśnić wszystkie aspekty ważne dla dłużnika z nim związane.

Wierzyciel wtórny - kto to?


Osoba, której jesteśmy winni pieniądze, nazywana jest wierzycielem. Zgodnie z kodeksem cywilnym, osoba taka ma prawo zażądać uregulowania długu, stosując do tego różne narzędzia. Coraz częściej jednak słyszy się o tak zwanych wierzycielach wtórnych. Spróbujmy spojrzeć bliżej na to pojęcie i wyjaśnić wszystkie aspekty ważne dla dłużnika z nim związane.

Kim jest wierzyciel wtórny?

Wierzyciel wtórny to podmiot, który odkupił dług od wierzyciela pierwotnego. Dobrym wyjaśnieniem istoty jego funkcjonowania będzie poniższy przykład. 

Załóżmy, że zaciągamy w banku kredyt, a następnie przestajemy spłacać raty. Bank, zazwyczaj po kilku bezskutecznych wezwaniach do zapłaty, sprzedaje zadłużenie za część jego wartości innemu podmiotowi – na przykład firmie windykacyjnej. Tym sposobem bank przywraca sobie płynność finansową i minimalizuje skutki, a jednocześnie pozbywa się jakichkolwiek powiązań z dłużnikiem. Nowym wierzycielem staje się ten, kto dług odkupił, a więc np. firma windykacyjna. Oznacza to, że dłużnik ma zobowiązanie do zwrotu należnej kwoty właśnie jej, a nie bankowi.

Kto może zostać wierzycielem wtórnym?

Tak naprawdę każdy, kto zechce dług kupić. Najczęściej jednak jest to fundusz sekurytyzacyjny lub firma windykacyjna. Może to być także inna prywatna firma, a nawet osoba fizyczna.

Cesja długu odbywa się na podstawie podpisania odpowiedniej umowy między wierzycielem pierwotnym a wierzycielem wtórnym. Dłużnik zaś musi zostać poinformowany o zmianie właściciela długu, by mógł jemu właśnie wierzytelność spłacić.

Jakie uprawnienia ma wierzyciel wtórny?

Zgodnie z m.in. artykułem 508 Kodeksu Cywilnego – wierzyciel wtórny ma takie same uprawnienia, jak wierzyciel pierwotny. Może zatem prowadzić np. windykację metodami polubownymi lub też pozwać dłużnika do sądu i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Dług przejmowany jest ze wszystkimi naliczonymi przez wierzyciela pierwotnego odsetkami, jak i dodatkowymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonej przez niego windykacji. Ponadto wierzyciel wtórny ma prawo nadal od długu naliczać odsetki umowne lub ustawowe.

Jak współpracować z wierzycielem wtórnym?

Jeśli dług trafi w ręce wierzyciela wtórnego, zazwyczaj osoba zadłużona ma szansę na polubowne załatwienie sprawy. Firma windykacyjna najczęściej w pierwszych próbach kontaktu będzie próbowała ustalić najdogodniejszy sposób spłaty długu, który nie zrujnuje osoby zadłużonej finansowo. Dlatego też na pewno warto nawiązać kontakt i podjąć negocjacje, które pozwolą na przykład na: redukcję części zadłużenia lub odsetek od niego, spłacanie wierzytelności rozłożone na raty, refinansowanie długu przez wzięcie na jego spłatę kredytu i uzyskanie innych tego typu korzyści.

Jak zatem widać wierzyciel wtórny zazwyczaj nie stanowi większego zagrożenia dla dłużnika. Kiedy dług zostanie sprzedany, ma on znacznie większe szanse na renegocjację warunków spłaty i polubowne ustalenie zasad współpracy – o ile tylko nie będzie unikał kontaktu. To bowiem doprowadzić może do eskalacji zadłużenia oraz do poważnych konsekwencji związanych z egzekucją na drodze sądowej.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R